Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.konkursy-bonusy.pl jest formą promocji konkursów organizowanych przez inne serwisy internetowe.
 2. Serwis www.konkursy-bonusy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.konkursy-bonusy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.konkursy-bonusy.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis udostępnia odnośniki do innych stron internetowych i treści, które nie są częścią Serwisu.
 6. Serwis oraz Usługodawca nie są organizatorami konkursów ani promocji zamieszczonych w Serwisie.
 7. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi konkursami.
 8. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
 9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone konkursy.
 10. Usługodawca zamieszczający konkurs nie ponosi odpowiedzialności za tresci zawarte w konkursach organizatorów.
 11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm, nazwy produktów i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.konkursy-bonusy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.konkursy-bonusy.pl użyte są w celach informacyjnych.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 13. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
 14. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Użytkownik biorący udział w konkursie zrzeka się wszelkich roszczeń materialnych i moralnych wobec serwisu www.konkursy-bonusy.pl oraz akceptuje niniejszy regulamin.

Definicje:

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Usługa elektroniczna  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca – serwis oraz właściciel strony  www.konkursy-bonusy.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.konkursy-bonusy.pl